VI LEVERER RÅDGIVNING OG WORKSHOPS INDENFOR

Udover vores interne ressourcer råder vi over et stort netværk af stærke partnere der besidder specialviden indenfor nogle af de opgaveområder der ligger i umiddelbar forlængelse af vores egne kompetencer - fx. søgemaskine-optimering, marketing automation, ophavsret o.lign. Det betyder dels at vi kan levere markedsledende kompetencer til en langt lavere pris end vores kunder normalt selv kan indhente og dels at vi kan have fokus på vores kunders overordnede udfordringer mål og at sikre, at specialisterne leverer ind en større strategisk ramme. 

Nedenstående er alene eksempler på afgrænsede ydelser. Vi tilrettelægger også forløb der går på tværs af faglighederne herunder.

FORRETNINGSUDVIKLING OG NYE INDTÆGTSKILDER

Mulighederne for indtjening i kulturinstitutioner strækker sig langt ud over billetsalg. Men jeres forretningsudvikling og opdyrkning af nye indtægtskilder skal tage afsæt i netop jeres institution - jeres værdier, fortællinger og interne ressourcer. Afhængig af jeres brandmodenhed og interne parathed er det vidt forskellige greb der kan og skal tages i brug, hvis man skal udvikle indtægtsportefølgen på en organisk og bæredygtig måde - og ofte vil der helt naturligt være tråde til en lang række af de andre emner og ydelser vi beskriver på denne side. Vi gennemgår jeres målgrupper, kerneværdier og afklarer jeres interne ressourcer og parathed, og med afsæt i en tæt dialog med jer, udvikler vi anbefalinger og kortlægger potentialer - både på den helt korte bane og som naturlige næste skridt i en længere proces.

Digital strategi

DIGITAL STRATEGI

En digital strategi samler jeres viden om jeres målgruppe, de værktøjer I bruger til at adminstrere denne data, jeres kommunikationskanaler og jeres praksis for at formidle jeres tilbud digitale i én samlet helhed. En samlet digital strategi er det optimale afsæt for en gennemgribende digital praksis i institutionen - fra indsamling og strukturering af data over digital forretningsudvikling til kommunikationen af jeres tilbud til brugere og potentielle brugere. En digital strategi går på tværs af hele institutionen, og kan dermed være med til at skabe samarbejde og klarhed på tværs af funktioner, og til at sikre, at den praksis der udføres og de valg der træffes i en travl hverdag hvor de fleste medarbejdere ikke nødvendigvis har det digitale område i fokus, alligevel understøtter og afspejler den ønskede retning for institutionens digitalisering og den måde hvorpå man udmønter denne.

OPTIMERING AF JERES NYHEDSBREV

Løbende udsending af nyhedsbrev til personer der har givet jer tilladelse hertil, er en helt unik mulighed for at starte og føre en digital dialog med en gruppe af brugere og potentielle brugere som I ved har en vis interesse i jeres tilbud. Udsending af nyhedsbrev kræver ressourcer, men rummer muligheder for at måle engagement, interesser og respons fra jeres publikum på en meget mere direkte måde, end traditionel annoncering eller annoncering via de sociale medier. Med jeres egen database ejer I selv data på jeres publikum, og er ikke afhængige af at booste indhold eller kaste reklamepenge efter posts, for at nå folk der allerede har tilkendegivet interesse i jer. Dertil kommer mulighed for segmentering, retargeting m.v., som rummer endnu større muligheder ift. at formidle et målrettet tilbud og dermed øge chancen for at generer meromsætning.

Billetsystem

SCOPING OG VALG AF BILLETSYSTEM

Implementering af det rigtige online billetsystem giver jeres kulturinstitution mulighed for at spare ressourcer, forecaste besøgstal og indsamle besøgsdata som I kan bruge i jeres forretningsudvikling, kommunikation og digitale dialog med publikum. Men for at sikre størst mulige succes med jeres nye system er det nødvendigt at være helt klar på jeres krav og ønsker til systemet - herunder sikre at systemet integrerer med jeres eksisterende systemer og arbejdsgange, at det understøtter de funktioner I har behov for (såsom fx indsamling af mailpermissions, gavekort, tilkøb m.v.) og at implementeringen af systemet er tænkt igennem på tværs af organisationens funktioner. Vi har indgående kendskab til de forskellige systemer på markedet, og finder sammen med jer en løsning der forener jeres behov og ønsker med jeres økonomiske formåen og digitale infrastruktur.

LICENSAFTALER

Licensaftaler kan være en givtig indtægtskilde for kulturinstitutioner der har en vis grad af brandmodenhed og interne ressourcer - og udover supplerende indtægter kan licensaftaler give dig adgang til nye og relevante publikummer, via licenstagerens målgrupper og brugere, som I ellers ville have svært ved at nå. En licensaftale er i bund og grund en af mange typer partnerskaber, og processen frem imod indgåelse af en licensaftale minder derfor til en vis grad om en partnerskabsmodningsproces - men når selve aftalen skal indgåes er der juridiske elementer som nødvendiggør at man sikrer hjælp fra rådgivere med de relevante kompetencer, så man sikrer den bedst mulige aftale, og forstår hvad man skriver under på. Vi bistår i hele processen og arbejder sammen med dygtige juridiske samarbejdspartnere når den endelige aftale skal indgås.

Den digitale brugerrejse

DEN DIGITALE BRUGERREJSE

I U.K. bruger man betegnelsen 'ghost' om en gæst, man ikke kender - altså en gæst der kommer og går, uden at man ved noget som helst om gæsten. Det er typisk en gæst som man af en eller anden grund ikke kommer i dialog med, og hvis du ikke kommer i dialog med dine gæster, så mister du muligheden for at fastholde gæsten og tilbyde mere og nyt. Vi er specialister i at finde 'huller' i den digitale dialog og i at starte og opstille en digital cirkulation, som med afsæt i både en digital og fysisk virkeligheden gør 'ghosts' til gæster som du kan føre en dialog med, og knytte tættere til dit tilbud - med henblik på genbesøg, mersalg, anbefalinger og indsamling af data til analyse og videre forretningsudvikling.

Udvikling af donationsprogrammer

UDVIKLING AF DONATIONSPROGRAMMER

Brugen af donationsprogrammer er endnu ikke så udbredt blandt danske kulturinstitutioner, men har i mange år udgjort en anseelig del af indtjeningen for en række toneangivende internationale institutioner. Det handler bl.a. om at udforme sit "tilbud" om at yde donationer på den en måde hvor brugeren bliver inviteret ind og delagtiggjort i den forskel donationerne gør, om at gå data-drevet til arbejdet med at finde det rigtige niveau for foreslåede donationer og om  konsekvent og tydeligt at få synliggjort muligheden for at donere og dermed støtte op om den videre drift og udvikling af den pågælgende kulturinstitution. Hertil kommer behovet for en gnidningsfri integration med eksisterende billet- og regnskabsprogrammer, således at modtagelse af donationer ikke medfører en masse ekstra arbejde i administration og ledelse.

PARTNERSKABER

Partnerskaber kan - bedre end noget andet værktøj - forløse potentialer og nedbringe modstande og partnerskaber er derfor et af fremtidens vigtigste værktøjer for forretningsudviklere, publikumschefer, kommunikatører og sponsorchefer. I BARC Scandinavia har vi kompetencer, som har arbejdet intenst med tværsektorelle partnerskaber siden 2004 - heriblandt flere internationalt prisvindende og nominerede projekter. Vi faciliterer strategiske partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og mellem kultur-, erhvervs-, fonds- og uddannelses-aktører - afhængigt af succeskriterier og modenhed i forhold til partnerskaber. Vi tror så meget på partnerskaber som et uindfriet potentiale i kultursektoren, at vi har en dedikeret platform til emnet og har udgivet en gratis hvidbog hvor du kan læse lidt om vores metode - den finder du her. Vi hjælper naturligvis også gerne din organisation til at indfri jeres partnerskabspotentiale.

PRODUKTUDVIKLING OG MERCHANDISE

Produktudvikling og merchandise er en relevant indtægtskilde for de fleste kulturinstitutioner. Men ligesom alt andet publikumsrettet I laver, så bør det tage afsæt i en syntese af jeres værdier, fortællinger, aktuelle og ønskede målgrupper og øvrige strategiske pejlemærker. Vi hjælper jer med at kortlægge de relevante elementer, og faciliterer en proces hvor jeres interne ressourcer - på tværs af funktioner - er med til at ideudvikle på mulige produkter og merchandise. Vi afsøger mulighederne for at føre idéerne ud i livet, og opstiller business cases på de mest realistiske ideer, således at jeres beslutningsgrundlag for videre initiativer, herunder nødvendig investering, potentielt afkast m.v. er stærkest muligt.

MEDLEMSKABER OG KLUBKONCEPTER

Når du endelig har fået besøgende og gæster til at gøre brug af dit kulturtilbud, er chancen for at de har haft en god oplevelse som de vil dele og gentage forhåbentlig stor. Derfor er der alt mulig grund til at holde fast, videreføre dialogen og øge chancen for genbesøg og mersalg. Det kan bl.a. gøres gennem medlemskaber og klubkoncepter, hvor dedikerede og loyale brugere knyttes endnu tættere på jeres tilbud, og samtid får unikt indhold og eksklusive fordele der gør det "særligt" og attraktivt at være medlem. Målet er at udvikle loyale livstidskunder og optimalt set ambassadører der kan være med til at trække yderligere publikum ind til jeres tilbud. Vi bistår i tilrettelæggelse af koncept, forecast på indtjening, indhold i fordelsprogram og plan for udrulning og kommunikation til jeres besøgende.

Community Building

COMMUNITY BUILDING

Hvad er jeres mål for jeres mest loyale kunder? De befinder sig i toppen af jeres hierarki og muligvis parat til at gøre alt for jer - inklusive at skaffe nye kunder og brugere. Men hvordan strukturer i denne loyalitet og hvordan sikrer I, at flere og flere og af den rette målgruppe bliver aktive deltagere og bidragsydere i jeres fællesskab, både online og i de fysiske tilbud? Vi gør brug af en række greb indenfor retorik, filosofi, markedsføring og adfærdsdesign for at bestemme og udvikle jeres fællesskaber, således at de leverer resultater ind i jeres øvrige strategi.

SPONSORATER

Et sponsorat er en type partnerskab, hvor der flyder penge den ene vej, til gengæld for fx synlighed, fribilletter, særarrangementer eller lign. Før man investerer de betydelige ressourcer det kræver at opdyrke sponsorater, er det vigtigt med en afklaring af, om et sponsorat i virkeligheden er den type partnerskab man har allermest brug for - eller om man med fordel kunne nedbringe svagheder og arbejde med udfordringer via andre typer partnerskaber - fx kommunikative eller katalytiske partnerskaber. Hvis sponsorater er vejen frem for jer, så hjælper vi jer - ved at arbejde på tværs af en række af de andre eksempler på denne side, med at udforme et attraktivt sponsortilbud, drive opsøg og indledende dialog med potentielle sponsorer, og føre den dialog og de forhandlinger der kan munde ud i en række indgåede sponsoraftaler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores ydelser rammer ind i jeres behov, eller vil have en snak om hvordan I bedst muligt kommer videre med en konkret udfordring, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.